* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)*:


ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:


E-MAIL*:


ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κωδ. πρόσκλησης)*:


Για την ικανοποίηση του αιτήματος σας χρειάζεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (επωνυμία, τηλέφωνο, email) για όσο χρονικό διάστημα μας υποχρεώνει η εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
ΣΥΜΦΩΝΩ